Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Shirayan Vajramutthí Sportegyesület - Fegyelmi Szabályzat

 Shirayan-Vajramutthí 

 

Magyar Shirayán Vajrámutthí

Tradícionális Harcművészeti-, Orientalisztikai-, Kulturális-, Tömegsport-, Szabadidős- és Sport Egyesület

(Magyar Shirayán Vajrámutthí Sportegyesület)

 

 

FEGYELMI SZABÁLYZATA

 

Jelen fegyelmi szabályzat szerint kell eljárni a Magyar Shirayán Vajrámutthí Sportegyesület (továbbiakban Egyesület) tagjaival és tisztségviselőivel szemben fegyelmi vétség esetén.

 

Figyelmeztetés

 

Amennyiben a Tag az Egyesület Szabályzatával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, az Egyesület Elnöksége jogosult a tagot szóban, majd amennyiben a Tag a figyelmeztetés okául szolgáló tevékenységgel nem hagy fel, névre szólóan kézbesített Elnökségi Határozattal, írásban felszólítani az alapul szolgáló tevékenység befejezésére.

 

Amennyiben a figyelmeztetés szóban nem tehető meg, az Elnökség jogosult már első alkalommal is írásban közölni a figyelmeztetést a Taggal. Ebben az esetben ezt (az első) figyelmeztetést a közlés mikéntjétől függetlenül szóbeli figyelmeztetésnek kell tekinteni.

 

Súlyos fegyelmi vétség esetén a Taggal szemben figyelmeztetésnek helye nincsen, ez esetben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. A fegyelmi vétség súlyosságát az Elnökség jogosult mérlegelni.

 

Fegyelmi vétség

 

Az Egyesület valamely Tagjának olyan magatartása, vagy tevékenysége, amely az Egyesület Alapszabályzatával ellentétes.

 

Fegyelmi vétséget követ el a Tag, amennyiben:

 

- az Egyesület Alapszabályzatában leírtakat nem tartja be, azokkal részben vagy   teljesen ellentétes módon cselekszik.

 

- a figyelmeztetés okául szolgáló tevékenységével írásos figyelmeztetés ellenére sem  hagy fel.

 

- az Egyesület vagyonát vagy annak egy részét jogtalanul használja fel, illetőleg a tagdíj megfizetésével 90 napon túli késedelembe esik

 

- az Egyesület nevében, az Egyesület Alapszabályzatában rögzítettekkel eltérő módon jár el, nyilatkozik, vállal kötelezettséget.

 

 

Fegyelmi eljárás az Egyesület bármely Tagja, illetve az Egyesület felett jogi felügyeletet gyakorló szerv, illetve szervezet az Egyesület Elnökségéhez, az Elnökség érintettsége esetén a Közgyűléshez írásban benyújtott panasszal kezdeményezhető.

Az így benyújtott panasznak tartalmaznia kell az eljárást kezdeményező személy (szerv, vagy szervezet esetén az annak nevében jogszerűen eljáró személy) nevét, elérhetőségi adatait (postai cím), továbbá a panasz tárgyát, a kezdeményező birtokában lévő bizonyítékokat, továbbá a kezdeményezett eljárás alá vonandó személy nevét.

 

A kezdeményező kilétét a fegyelmi eljárás elé vont Tag megismerheti, kivéve, ha az eljárást kezdeményező beadványban másként nyilatkozik.

 

A fegyelmi eljárást kezdeményezés esetén le kell folytatni, és arról a kezdeményezőt írásban kell tájékoztatni.

A tájékoztatásnak tartalmazni kell a fegyelmi határozatot, illetve azt a tényt, hogy történt-e fellebbezés.

 

Egyesületi szerv ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni rendkívüli Közgyűlésen lehet. Ebben az esetben a rendkívüli Közgyűlés dönt az Egyesületi szerv tagjainak felelősségre vonásáról, illetve annak módjáról.

 

Fegyelmi eljárás

 

Azon tevékenységek összessége, amelyek során az Egyesület vizsgálja a Taggal szemben felhozott vádak megalapozottságát, a Tag fegyelmi vétségének súlyosságát és a fegyelmi tárgyaláson, az eljárást lezárva fegyelmi határozatot hoz.

 

Fegyelmi tárgyalás

 

Egy, szükség esetén több megbeszélés, amelyen részt vesz az Elnökség valamennyi Tagja, illetve a Tag által a fegyelmi tárgyalás előtt legalább 15 nappal írásban megnevezett tanúk, illetve szakértők.

 

Az első fegyelmi tárgyalás az eljárás alá vont Tag, vagy annak meghatalmazottja jelenlétében folytatható le. Amennyiben az eljárás alá vont Tag, vagy meghatalmazottja a második fegyelmi tárgyaláson sem jelenik meg, illetve távolmaradását, hitelt érdemlően nem igazolja, a fegyelmi eljárás lefolytatható, és távollétében határozatot lehet hozni. Ezt a körülményt rögzíteni kell a fegyelmi határozatban.

 

Az első fegyelmi tárgyalást az egyesület Elnöke vagy Társelnöke hívja össze, melyről az érintetteket írásban tájékoztatja. A további szükséges fegyelmi tárgyalás időpontját, az azt megelőző tárgyaláson jelöli ki az Elnök vagy Társelnök.

 

A tanukat, illetve szakértőket az Elnök vagy Társelnök írásban értesíti, legkésőbb a fegyelmi tárgyalás  előtt 8 munkanappal.

 

Fegyelmi határozat

 

Az Elnökség által hozott, írásban rögzített döntés, amely lehet:

 

felmentés,

írásbeli figyelmeztetés,

megrovás,

tagsági viszony határozott időtartamra szóló felfüggesztése,

kizárás.

 

A fegyelmi határozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmazni:

 

a fegyelmi eljárás alá vont Tag nevét,

az Elnökség tagjainak nevét,

az eljárás okának rövid leírását,

a felmentő, illetve elmarasztaló ítéleteket,

a határozat elleni jogorvoslati lehetőséget

a határozat meghozatalának időpontját.

 

A fegyelmi határozat a fegyelmi eljárás megindításának napjával lép hatályba, amennyiben a fegyelmi határozat másként nem rendelkezik.

 

A határozatot az Elnökség zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a határozatot a közgyűlés hozza, 2/3-os szótöbbség szükséges.

 

A határozat ellen az Egyesület következő rendes Közgyűléséhez lehet írásban fellebbezni, a tudomásra jutástól számított 30 napon belül.

 

A kizáró határozat ellen fellebbezés esetén a Tag tagsági viszonya felfüggesztésre kerül a fellebbezést tárgyaló Közgyűlésig.

 

A jogerősen kizárt Tag újbóli felvétele nem lehetséges, kivéve, ha a kizárást kimondó fegyelmi határozat másként nem rendelkezik.

 

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

 

Ipolytölgyes, 2010. április 10. 

 

A mappában található képek előnézete Weapons/Fegyverek