Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar Shirayan Vajramutthí Sportegyesület - Alapszabály / Második Rész

 Magyar Shirayán Vajrámutthí

Tradícionális Harcművészeti-, Orientalisztikai-,

Kulturális-, Tömegsport-, Szabadidős- és Sport Egyesület

 

(Magyar Shirayán Vajrámutthí Sportegyesület)

 

2010. április 10. napján,

az Alakuló Közgyűlés Alapító Tagsága által elfogadott

 

 

  A L A P S Z A B Á L Y Z A T A    

 

...az előző oldal folytatása...

 

A felügyelő bizottság

A felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg az egyesületi tagság soraiból kétéves időtartamra. A három fős felügyelő bizottság feladata az egyesület és az elnökség gazdálkodásának hatályos jogszabályoknak megfelelő felügyelete, ellenőrzése, s az éves közgyűlés felé a felügyelő bizottsági beszámoló elkészítése és előterjesztése. Felügyelő bizottsági tag csak tizennyolcadik életévét betöltött személy lehet. A felügyelő bizottság saját tagjai sorából felügyelő bizottsági elnököt választ két éves időtartamra.

Az elnökségi gyűlésen egyhangú szavazattal lehet döntést hozni. Az elnökség akkor szavazatképes, ha az elnökség tagjainak mindegyike jelen van.

A felügyelő bizottságot a felügyelőbizottság elnöke hívja össze legalább évente egyszer, a cél, a helyszín és az időpont pontos megjelölése mellett, az ülést legalább tizenöt nappal megelőzően. Az összehívás történhet postai úton (tértivevényes ajánlott levélben), vagy szóban, s ez utóbbi esetében az összehívás tényének tudomásulvételét igazoló sajátkezű aláírás begyűjtése mellett. Az ülés összehívása történhet e-mail postán is, az összehívás tényét megőrző üzenet eltárolása mellett.

 

Az egyesület gazdálkodása

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetés tervezetét az elnökség készíti el, terjeszti a közgyűlés elé, s azt a közgyűlés fogadja el.

Az egyesület saját bevételeiből gazdálkodik.

 

Az egyesület bevételei

rendes tagok tagdíjfizetései,

természetes személyek és jogi személyek pártoló tagsági díj befizetései,

természetes személyek és jogi személyek által általános működési célra, vagy általuk konkrét célra történő befizetések és felajánlások, szponzorok befizetései és felajánlásai,

önkormányzati és más költségvetési szervek által nyújtott támogatások,

állampolgári 1%-os adófelajánlások,

pályázatok útján szerezhető támogatások.

Az egyesület pénzét számlán kezeli, de az egyesületi célok érdekében házi-pénztárt is fenntarthat. Az egyesületi házipénztár kezelésének feltételeit az elnökség dolgozza ki.

A közgyűlés szükség esetén év közben is módosíthatja gazdálkodási előirányzatát

 

Általános rendelkezések

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytathat és azt nem támogathat, politikai szervezettől, párttól anyagi támogatást nem fogadhat el és számukra anyagi támogatást nem nyújthat.

Az egyesület elnöksége és tagsága nyomatékosan elhatárolja magát a kábítószerek használatától, rendszeresen és tevékenyen részt vesz a kábítószerek használatát elutasító országos és helyi propagandákban. Rendezvényein, összejövetelein, nyomtatványaiban és kiadványaiban folyamatosan helyt ad a fiatalság helyes belátását segítő kábítószer-ellenes propagandának. Lehetőségei szerint a kábítószer-ellenes felhívásokra alapozva és követendő pozitív példát mutatva különféle kulturális-, szabadidős- és sportrendezvényeket szervez és bonyolít le

Az egyesület külön figyelemmel viseltet a természetvédelem és állatvédelem tárgyában és ezen tevékenységekben lehetőségei szerint aktív részt vállal.

Az egyesület bármely tagja harcművészeti oktatást, harcművészeti versenyeket és bajnokságokat, harcművészeti bemutatókat

csak szakmai felügyeleti szerve vezetőjének, vagy szakmai felügyelete hiteles képviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulása,

útmutatása és felügyelete mellett szervezhet és bonyolíthat le, a rendezvénynek megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében.

Az egyesületi elnökség a szakmai felügyelet érdekében az egyesületen belül Szakmai Bizottságot hozhat létre.

Az egyesület illetékes szerve köteles a gazdálkodás ellenőrzésére felügyelő bizottságot választani, és a külön jogszabály szerint könyvvizsgálót alkalmazni (választani).

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet, az idevonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Az egyesület a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően nemzetközi tevékenységet is folytathat.

A működésre vonatkozóan az Egyesület Alapszabályzatában nem rendezett kérdésekre a Szervezeti és Működési Szabályzat

fejezeteiben kell kitérni.

A nem szabályozott kérdések tárgyában a Ptk. társadalmi szervezetekre vonatkozó előírásai, valamint az Etv. szaabályai az irányadóak.

 

 

Egyéb Kiegészítések

1/ A közgyűlési napirend közlésének módja: előzetesen írásban történik a tagság felé, az összehívási értesítő mellé csatoltan.

2/ A megismételt közgyűlés csak akkor tekinthető határozatképesnek a megjelentek létszámától függetlenül, ha a megismételt közgyűlés változatlan napirenddel kerül összehívásra és a távolmaradás jogkövetkezményére a meghívóban a tagok figyelmét előzetesen felhívta az összehívásra jogosult.

 

3/ Elnökség tagjainak visszahívása és leváltása

Visszahívásra abban az esetben kerülhet sor, ha a tagság 2/3-a elégedetlen az elnökség tagjainak, vagy megjelölt tagjának munkájával, s emiatt az elnökség soraiba más személyt, vagy személyeket kíván vezetői jogkörbe helyezni, s erre az okok megjelölése mellett írásban az elnökség felé indítványt tesz, s ezen okból közgyűlés összehívását kezdeményezi, melyet az elnökség köteles 30 napon belül összehívni.

Leváltásra abban az esetben kerülhet sor, ha az elnökség, vagy annak tagja

A/ nem az egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzések szerint végzi munkáját,

B/ ha tevékenysége ellentétben áll az alapszabály rendelkezéseivel,

s ha a tagság 2/3-a emiatt erre írásban az okok megjelölése mellett az elnökség felé indítványt tesz, s ezen okból közgyűlés összehívását kezdeményezi, melyet az elnökség köteles 30 napon belül összehívni. 


 

Az egyesület megszűnése

A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
A társadalmi szervezet megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
 
Kelt; Budapest, 2010. április 10.
 
Elnök aláírása                                                        társelnök aláírása
Márványkövi István                                                                                Leányfalvi Attila

 

 

A mappában található képek előnézete Kung-Fu Világbajnokság-Budapest/1999.-1